I.
Název a sídlo

 1. Název občanského sdružení zní: Ovéčka (dále jen sdružení)
 2. Sídlem sdružení je Provaznická 1532/9, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

II.
Předmět činnosti

Předmětem činnosti sdružení je:

 1. Zlepšování kulturně-uměleckého klimatu ve společnosti pomocí:
  1. provozu a správy neziskového webového serveru.
  2. pořádání nevýdělečných koncertů, hudebních a divadelních festivalů pro amatérské a ochotnické soubory.
  3. podpora začínajícím interpretům, hudebníkům a dalším umělcům spojená s pořádáním společenských večerů.
 2. Spolupráce organizacemi stejného nebo podobného zaměření.
 3. V souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjení různých forem kulturní a společenské činnosti.

III.
Členství ve sdružení

 1. Členství v sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.
 2. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle sdružení.
 3. O vzniku členství fyzické osoby rozhoduje představenstvo sdružení.
 4. Členství zaniká:
  • zrušením, vystoupením z rozhodnutí člena
  • vyloučením pro zvlášť závažné porušení povinností člena nebo poškozením dobrého jména sdružení
  • úmrtím člena
  • zánikem sdružení

IV.
Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a tím se tak podílet na řízení sdružení.
 2. Člen sdružení má právo být informován o pořadu jednání valné hromady na pozvánce doručené mu formou doporučeného dopisu nejméně 15 dnů před konáním valné hromady a právo obdržet od představenstva kopii zápisu z jednání valné hromady, a to do 60 dnů od jejího konání.
 3. Člen má povinnost přispívat svou činností k dosažení cílů sdružení a dodržovat a naplňovat společně dohodnuté postupy.
 4. Člen má povinnost platit řádně a včas členský příspěvek, případně jiné poplatky související se členstvím, usnese-li se na tom valná hromada sdružení.
 5. Člen má povinnost šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení činnosti sdružení.

V.
Organizační struktura sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. Valná hromada
 2. Představenstvo
 3. Revizor
 1. Valná hromada
  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Členem valné hromady je každý přítomný člen sdružení.
  2. Do působnosti valné hromady patří:
   1. volba a odvolávání členů představenstva a revizora,
   2. schvalování změn stanov,
   3. schvalování členských příspěvků.
  3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů.
  4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.
  5. Hlasovací právo všech členů je rovné.
  6. Valná hromada se koná nejméně 2x ročně. Svolává ji představenstvo či revizor.
  7. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího konání. Zápis se spolu se seznamem přítomných členů uchovává v archivu sdružení po celou dobu jeho trvání. Každý člen sdružení může obdržet kopii zápisu z valné hromady.
    
 2. Představenstvo
  1. Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem.
  2. Představenstvo má 3-5 členů.
  3. Je voleno valnou hromadou na dobu 3 let, opětovné zvolení je možné.
  4. Představenstvo si ze svého středu volí předsedu. Předseda představenstva svolává a řídí zasedání představenstva.
  5. Předseda představenstva je povinen svolat představenstvo, požádá-li o to nejméně třetina členů představenstva nebo revizor.
  6. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 2 x ročně.
  7. Za sdružení jedná navenek v běžných věcech samostatně předseda představenstva. Ve věcech s plněním nad 50.000,-Kč jednají všichni členové představenstva společně.
  8. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují valné hromadě. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.
  9. Do působnosti představenstva patří zejména:
   1. svolává valnou hromadu,
   2. vykonává usnesení valné hromady,
   3. rozhodnutí o vzniku členství člena a zrušení členství člena,
   4. vede seznam členů sdružení.
  10. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.
  11. Hlasovací právo je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
    
 3. Revizor
  1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování jednotlivých činností sdružení.
  2. Revizora volí valná hromada
  3. Funkční období revizora jsou 3 roky.
  4. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k sdružení v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.
  5. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena představenstva nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce sdružení.
  6. Revizor provádí běžnou revizi hospodaření a předkládá valné hromadě a představenstvu výroční revizní zprávu.
  7. V rámci své působnosti je revizor oprávněn:
   1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se sdružení,
   2. svolat mimořádné jednání představenstva či valné hromady, jestliže to vyžadují zájmy sdružení,
   3. má právo účastnit se jednání představenstva a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

VI.
Zásady hospodaření sdružení

 1. Zdroje sdružení tvoří
  1. dary a příspěvky tuzemských i zahraničních osob (fyzických i právnických) včetně státních institucí,
  2. výnosy z vlastní činnosti sdružení,
  3. výnosy z majetku sdružení,
 2. Způsoby použití a poskytování prostředků sdružení:
  1. Hospodaření sdružení se řídí vnitřními předpisy sdružení a obecně platnými předpisy.
  2. O použití prostředků sdružení rozhoduje představenstvo sdružení.
  3. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k zajištění vlastního provozu sdružení.

VII.
Výroční správa

 1. Sdružení vypracovává výroční zprávu každoročně do 31.12.
 2. Výroční zpráva je zasílána členům valné hromadě, představenstvu, revizorovi a sponzorům sdružení.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými po sobě jdoucími dodatky.
 2. Tyto stanovy se vyhotovují ve třech stejnopisech, z nichž dva budou přiloženy k návrhu na registraci sdružení a jeden bude založen v dokumentech sdružení.

 

V Ostravě dne 20. října 2003